Cancerfonden

Cancerfonden har tagit fram information om olika sätt som cancer kan upptäckas i tid. Denna information har översatts till arabiska för att nå ut till fler personer. För att säkerställa att översättningarna av artiklar och textmanus till informationsfilmer på arabiska var korrekta så gjordes KAPI en granskning på samtliga texter. Syftet vara att upptäcka eventuella […]

1177.se

Att pålitlig information om hälsa och sjukvård finns tillgänglig för alla är en viktig del av den svenska välfärden. Information om olika sjukdomar och hälsoråd finns därför översatt till flera olika språk på 1177.se. KAPI har hjälpt Inera med över 50 olika texter om allt från kvinnohälsa till barnsjukdomar och vaccinering mot covid-19. Flera av texterna har […]

Cancerfonden

Cancerfonden vill öka kunskapen om kopplingen mellan levnadsvanor och cancer så att alla i Sverige har möjlighet att göra medvetna val och minska risken att drabbas av cancer. För att nå ut med kunskapen till utrikes födda personer tog vi fram ett utbildningsmaterial för sfi, som är en bra plats för att nå ut med […]

KAPI

Sedan 2022 genomför KAPI en årlig undersökning med 1000 utrikes födda personer som har bott max 15 år i Sverige. Målgruppen utrikes födda personer som har bott i Sverige i max 15 år utgör cirka 1,2 miljoner människor i Sverige. Undersökningen genomförs genom på-stan-intervjuer på 14 språk.  I undersökningen ställs ett 30-tal frågor om samhällsrelaterade […]

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Under vintern 2022–2023 rekryterade och genomförde KAPI 20 semistrukturerade djupintervjuer med personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och haft kontakt med socialtjänsten. Resultatet från intervjustudien kommer att ingå som underlag i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport i uppdraget, som publiceras i november 2023. Läs mer om projektet på myndighetens hemsida.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

KAPI har på uppdrag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomfört en intervjustudie för att beskriva utrikes födda patienters erfarenheter av primärvården. Målgruppen för studien var utrikes födda personer boende i socioekonomiskt utsatta områden. Studiens syfte var att beskriva erfarenheter av sjukvården bland personer som är utrikes födda, och deras syn på hur vården borde utvecklas […]

Diabetes Stockholm

För att sprida information om prediabetes som en stor del av befolkningen har och där många inte talar svenska, har Diabetes Stockholm översatt material till turkiska, arabiska och farsi. KAPI har skött översättningsprocessen där informationen först skrevs om till lätt svenska och sedan översattes och granskades. Arbetssättet innebar att översättningarna både var kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade.  KAPI […]

Folkhälsomyndigheten

Våren 2020 ställdes Folkhälsomyndigheten inför en stor utmaning; information om Covid-19 skulle nå hela Sveriges befolkning. För att nå ut så effektivt som möjligt till utrikes födda personer som inte till fullo behärskar det svenska språket genomförde KAPI flera informationsinsatser under 2021 och 2022. Informationsinsatserna har bestått av affischering på 2254 samlingsplatser över hela landet, […]

Arla

KAPI har på uppdrag av Arla undersökt hur utrikes födda personers relation till mjölk ser ut idag. Studien bygger på intervjuer med lokala livsmedelshandlare och en enkätundersökning med 204 personer. Undersökningen gjordes på svenska, engelska, arabiska, somaliska, turkiska, polska, persiska och dari. 9 av 10 av de utrikes födda personerna i studien berättade att de […]

Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden vill genom ökad kunskap hjälpa fler människor att få ett längre liv med ökad livskvalitet. Forskning om matvanor visar att vi i Sverige har sämst matvanor i hela Norden. Forskningen visar också att det är stora skillnader i hur vi motionerar och äter beroende på utbildningsnivå. Som ett steg i att nå fler målgrupper […]

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.