Suicide Zero

Behovsanalys – Livsviktiga snack

Så ska fler ta del av de livsviktiga snacken

Suicide Zero skickar boken Livsviktiga snack till alla vårdnadshavare i Sverige som har barn mellan nio och tolv år. Initiativet är en viktig del i ett suicidpreventivt arbete att uppmuntra och stödja vårdnadshavare att prata med barn om känslor och hjälpa barn att uttrycka sig. En undersökning bland vårdnadshavare visar att boken är uppskattad. Undersökningen ger dock inte svar på hur boken tagits emot av vårdnadshavare som är utrikes födda och som har ett annat modersmål än svenska.

 

KAPI fick därför i uppdrag att göra en behovsanalys för att ta reda på vilka grupper som har störst behov av Livsviktiga snack med en målgruppsanpassning. Genom inläsning av rapporter och studier om psykisk hälsa och suicid bland utrikes födda grupper, intervjuer med personer som i sin profession kommer i kontakt med utrikes födda föräldrar och statistik från SCB undersökte vi behov av anpassningar inom fyra områden; språk, format, innehåll och spridning. Initiativet Livsviktiga snack och förstudien är finansierat av Allmänna arvsfonden.

 

Hör av dig om du vill få fördjupade kunskaper om olika utrikes födda målgrupper.

Fler case

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.